Dne 5. 5. 2022 proběhl v ZŠ Klausova seminář ŠKOLA V DEMOKRACII – Úvod do modelu Kompetencí pro demokratickou kulturu.

Smyslem kurzu bylo seznámit pedagogické pracovníky s modelem Kompetencí pro demokratickou kulturu jakožto klíčovým orientačním bodem k proměně způsobu formálního vzdělávání v kontextu demokratické společnosti a trhu práce ve 21. století. Kurz otvíral prostor pro reflexi své vlastní školy a ukazoval perspektivy pro podporu jejího demokratického klimatu. Kurz vedl účastníky též k sebereflexi svého profesního profilu a nalezení vhodných nástrojů k podpoře svého profesního růstu a prevenci syndromu vyhoření. Program byl vyvíjen také s ohledem na současné potřeby učitelů a žáků v kontextu pandemie covid-19, zejména potřebu well-beingu učitelů i žáků a nastavování bezpečného klimatu na školách.

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440