Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu OPEN 58, který je zaměřen na podporu společného vzdělávání a kompetencí žáků v základních školách v Praze.

Projekt bude probíhat jeden rok a během této doby bude pilotně vyučováno podle celkem 10 připravených lekcí – na první stupni i druhém stupni např. v rámci občanské výchovy, zeměpisu, dějepisu. Dále na druhém stupni byla vybrána třída VII. A, která je do projektu zapojena i jinými aktivitami.

Nejprve se v říjnu zúčastnila výjezdu do Otevřeného mlýna v Kačici, kde pro ně měly lektorky připravený program věnovaný řešení veřejného prostoru. Nejprve společně hodnotili klady a zápory místa a navrhovali aktivity, které by se jim v řešeném prostoru nejvíce líbily. Následně ve skupinkách vypracovali vlastní návrh, který spolužákům představili.

Pokračovat pak budou během projektového dne ve škole, kdy žáci této třídy navrhnou řešení jimi vybraného prostoru ve škole, případně v okolí školy.

Také budou na toto téma točit rozhovory s pedagogy, rodiči i žáky, ze všech těchto aktivit zpracují video medailonek a úplně na závěr budou vše prezentovat na osvětovém setkání s rodiči.

Projektový den v VII. A 

V rámci projektu OPEN 58 se ve třídě VII. A uskutečnil 15. prosince projektový den, kdy žáci řešili návrh na změnu společného prostoru v naší škole.

Nejprve doplnili pocitovou mapu – do půdorysů školy vyznačili, kde se cítí komfortně a kde naopak velmi nepříjemně (každý z nich umísťoval tři barevně a významově odlišné „lepíky“). Je úžasné, že se většina třídy shodla na tom, že se nejlépe cítí ve vlastní kmenové učebně. Shoda panovala i v tom, kde je jim pobývat nepříjemné – chlapecké i dívčí záchodky. A není to dané jenom prostorem (dívčí jsou již zrekonstruované, chlapecké na rekonstrukci teprve čekají), ale i tím, co se tam odehrává – ne všichni jejich spolužáci z jiných ročníků se tam chovají vždy korektně.

Po diskuzi nad pocitovou mapou se již žáci pustili do vlastních návrhů úprav společného prostoru. V minulosti opakovaně na vedení školy přicházely ze stran Žákovského parlamentu i Ekotýmu prosby o úpravu chodeb před třídami. Vedení školy o této úpravě skutečně uvažuje, proto byl pro projekt vybrán právě návrh na úpravu chodby 2. patra.

Žáci se nejprve seznámili s podmínkami úprav – skříň jističů, hydrant, pevná výzdoba,… musí zůstat zachovány. Navrhovaný nábytek nesmí zabírat celou chodbu tak, aby se mohlo procházet, musí být dobře čistitelný, také podlaha musí být bez problémů udržována. Dále byli upozorněni, že při výběru je potřeba dát si pozor na dostupnost nábytku i jeho cenu.

Poté se žáci se sami rozdělili do pěti skupinek, každá z nich dostala pro práci tablet, pásmo, čtvrtky. Žáci si nejprve chodbu změřili, v měřítku narýsovali její půdorys. Poté vybírali, co by se jim do prostoru nejvíce líbilo, pomocí papírů zkoušeli podle skutečných rozměrů nábytek do prostoru umístit. Vybrané prvky pak narýsovali do půdorysů, doplnili je obrázky a popisky – o co se jedná, kde se to dá zakoupit a jaká je jejich cena.

Většina se shodla na zvýšení počtu míst na sezení, na stolcích, poličkách. Chodbu by také chtěli vyzdobit plakáty a kytkami, vzhledem nedostatku světla klidně umělými.

Na závěr jsme se žáky diskutovali o tom, jak se jim projektový den líbil, co pro ně bylo nové, náročné a jakou zkušenost tímto získali do života. Plánování žáky velmi bavilo, práce je úplně pohltila. Někteří přiznali, že měli problém s rozvrhnutím vymezeného času, takže 6 vyučovacích hodin jim téměř nestačilo, jedna skupinka si dokonce projekt odnesla na dokončení domů. Aktivitu hodnotili jako přínosnou, neboť získali představu, jak je potřeba postupovat třeba i při plánování úprav vlastního pokoje u sebe doma. Jako nejnáročnější hodnotili rozvržení vybraných prvků do půdorysu v měřítku.

V lednu žáci představí své návrhy spolužákům z jiné třídy a vedení školy, natočí s nimi o představených návrzích rozhovory. Nakonec svoji práci budou prezentovat v dubnu rodičům na třídních schůzkách a opět se zeptají na jejich názor.

Název projektu: OPEN 58

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002093