Dne 19. 1. 2023 proběhl Den otevřených dveří na naší škole. Jako obvykle si různé kabinety připravily vlastní prezentace předmětů.  

Proběhla i prezentace různých projektů, do kterých se naše škola zapojila. Rodiče, budoucí i současní studenti měli možnost se zúčastnit i Osvětového setkání OPEN 58.  

Studenti, kteří jsou zapojeni do tohoto projektu seznámili účastníky se všemi aktivitami, které během roku proběhly. Při prezentování výjezdu a projektového dne byly promítány fotky z akcí. Dalším bodem bylo promítání medailonku, kteří studenti natočili.  

Na závěr proběhla diskuze a zhodnocení přínosu projektu pro naše gymnázium. 

Po zvážení dalšího využití projektu přeměny učebny jsme uspořádali setkání zainteresovaných studentů s vedením školy, kde došlo k diskuzi o dalším možném postupu při realizaci návrhů studentů- 

Studenti vedení představili svoje návrhy na zlepšení prostoru učebny, promítli medailonek a vyslechli názory vedení na dané návrhy. 

Především se diskutovalo o proveditelnosti návrhů z hlediska financí, hygieny a bezpečnosti. 

Návrhy budou předány školnímu parlamentu, který bude pokračovat v realizaci změn společně s vedením školy. 

 

 

Název projektu: OPEN 58

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002093