Finální verze výstupů projektu OPEN 51

Školní plán multikulturní výchovy (dále ŠpMKV) vznikl v rámci dvouletého projektu OPEN 51, reg. č.  CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440. V období, do kterého poprvé zasáhla kombinace prezenční a distanční výuky. ŠpMKV bylo tedy možné, v průběhu projektu, ověřit školami v prezenční formě výuky i v online prostředí. Jsme si vědomi toho, že ŠpMKV vychází z aktuální situace ve škole, reflektuje aktuální dění v místě školy a současnou situaci ve společnosti. Významně může být ovlivněn i vzájemnou dohodou učitelů, dohodou učitelů a žáků, učitelů a zákonných zástupců apod.

Jednotlivá témata ŠpMKV jsou vypracována jako průřezové téma vzdělávacími oblastmi RVP ZV pro 1. a 2. st., zařazena do tematických okruhů Multikulturní výchovy a současně jsou propojena s nově vytvořeným Výukovým programem, který obsahuje dvacet výukových lekcí. Multikulturní výchova prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. Blízkou vazbu má zejména na vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Informační a komunikační technologie, Umění a kultura, Člověk a zdraví, z oblasti Člověk a příroda se dotýká především vzdělávacího oboru Zeměpis. Vazba na tyto oblasti je dána především tématy, která se zabývají vzájemným vztahem mezi příslušníky různých národů a etnických skupin. K průřezovému tématu patří tematické okruhy: Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, Multikulturalita, Princip sociálního smíru a solidarity.

Jednotlivé výukové lekce ve ŠpMKV jsou zaměřeny na zvýšení praktických schopností žáků k soužití v prostředí metropole a multikulturní společnosti. Jsou provázány s průřezovými tématy a propojeny s přírodovědnými předměty, jako je přírodopis, matematika, fyzika, chemie. Vycházejí z konceptu STEAM, jsou zaměřena na propojování souvislostí, rozvoj kritického myšlení, sociálního učení a měkkých dovedností žáků. Současně jsou lekce zaměřeny na podporu vztahu k místu a místně zakotvené učení, život v Praze s využitím přírodních zdrojů.

Školní plán MKV ke stažení: Školní plán MKV OPEN 51

 

Výukový program, který je souborem dvaceti metodik na téma Praha, místo, kde spolu žijeme a vznikl v rámci projektu OPEN 51, CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440. Naším cílem a úkolem bylo vytvoření výukového programu, který byl po dobu dvou let realizován na každé z pěti partnerských škol. Nově vytvořený výukový program je zaměřen na rozvoj kompetencí k udržitelnému rozvoji a vychází z potřeb konkrétních škol.

Pracovali jsme na tématech spojených s multikulturou, generačním sblížením a porozuměním, opírali se o sociální pilíř a netušili jsme, jak nadmíru aktuální a potřebná témata to budou v okamžiku dokončení naší práce. Začali jsme na nich pracovat v době covidu a dokončili je v době, kdy do České republiky přicházejí ukrajinské děti.

Výukový program ke stažení: Výukový program OPEN 51

Chceme poděkovat obětavým a laskavým kolegům, kteří se ujali úlohy ověření školního plánu a metodik v praxi. Při tvorbě mteriálů jsme doufali, že se dostanou do rukou učitelů, kteří s námi budou spolupracovat a zároveň budou schopni poskytnout nám konstruktivní zpětnou vazbu, abychom mohli materiály aktualizovat podle skutečných potřeb pedagogů a žáků.

Přejeme vám, ať si z materiálů vyberete to, co shledáte pro rozvoj kompetencí vašich žáků podnětné. A školnímu plánu a výukovému programu přejeme, ať najde své uplatnění v našich školách.

Interaktivní podobu plánu i programu naleznete zde: https://dumy.cz/pmsvp. 

Realizační tým OPEN 51

 

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440