Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440

Projekt je zaměřen na podporu společného vzdělávání a rozvíjení kompetencí žáků v partnerských ZŠ Praze. Cílem je vytvoření školního plánu MKV, dalších průřezových témat a na vytvoření a realizace programů na rozvoj TUR ve vztahu k sociálnímu pilíři. Projekt přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti, vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. Budou realizovány aktivity dle OPEN (O= Osvěta, P= Plán, E= Etnikum, N= Nové metody).