Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440

OPEN – O= Osvěta, P= Plán, E= Etnikum, N= Nové metody

Projekt je zaměřen zejména na multikulturní výchovu, snaží se podporovat a rozvíjet kompetence žáků především v sociální oblasti. Sestává z 20 výukových programů, které jsou časově přizpůsobeny vyučovací hodině, tedy 45 minutám.

Do projektu je zapojeno pět partnerských škol z Prahy, a proto si jednotliví učitelé mohou navzájem předávat zkušenosti a poznatky z odučených hodin a případně hodiny inovovat či dále ozvláštnit.

Témata projektu jsou velmi rozmanitá a mají přesah do dalších předmětů. Občanská výchova se prolíná například s fyzikou a chemií v programu „Vědci a vynálezy“, se zeměpisem v programu „Moje místo na mapách“ nebo „Identita místa“, s českým jazykem a slohovou komunikací v programu „Fake News“ či „Jak se píše a jak zní“, s ekologií a environmentální výchovou v programu „Buď cool. Třiď odpad.“ nebo „Chytré stravování“, s výtvarnou výchovou v programu „Jinakost – stejnost – syntéza.“

V každém výukovém programu studenti využívají moderní technologie (mobilní telefon, tablet, notebook, PC, tvarovací pistoli, interaktivní panel, mixážní pult, 3D pero aj.), a využívají tak zázemí projektu. Mohou pracovat jak společně, tak ve skupinách, nebo samostatně.

Přestože je využití výše zmíněných technologií omezené vzhledem k distanční formě vzdělávání, online hodiny jsou poučné, výchovné, zábavné a smysluplné a žáci si je velmi oblíbili.