OPEN 58

Pro partnerské školy je v rámci projektu realizována metodická podpora.

1. metodické setkání OPEN 58

Dne 6. září 2022 proběhlo první metodické setkání koordinátorů ze zapojených partnerských škol. Setkání se konalo v Základní školy Lobkovicovo. Koordinátoři se navzájem seznámili a představili své školy. Koordinátoři ze ZŠ Lobkovicovo sdíleli své zkušenost, které získaly v rámci realizace projektu OPEN 51. Realizační tým konzultoval s pedagogy podklady pro realizaci klíčových aktivit projektu a řešil podporu pro všechny partnerské školy. Na akci mohli účastníci vyplnit krátký dotazník, který přináší cenné postřehy a poskytuje zpětnou vazbu na pořádané akce realizačnímu týmu. Na základě vyhodnocení dotazníků si účastníci pochvalovali zejména řadu zajímavých informací.

Název projektu: OPEN 58

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002093

OPEN 51

Pro partnerské školy je v rámci projektu realizována metodická podpora ve formě metodiků a garantů KA02 a KA 03.

4. metodické setkání

Během metodického setkání byli účastnící seznámeni s benefity zapojení žáků do organizace plánovacích setkání vedoucích ke změně společně užívaného prostoru. Sdíleli jsme zkušenosti se zapojováním různých cílových skupin do procesu plánování prostoru (rodiče, žáci, učitelé, veřejnost). Seznámili jsme se se základním principem Assets Based Community Development a ukázali si, v čem se liší od klasického prograntového přístupu. A jaké to přináší výhody či nevýhody. Na případové studii proměny nevyužívaného prostoru ve spolupráci se školou, jsme si ukázali, jaké výhody přináší promyšlené zapojení různorodých cílových skupin a jak klíčovou roli může hrát škola. Ukázali jsme si, jaký význam mají podobné aktivity pro výchovu k aktivnímu občanství a pro rozvoj dalších kompetencí žáků. Účastníci byli seznámeni s programem Dobrodruzi, který podporuje žáky v benefičních aktivitách.

Pozvánka zde:

Metodické setkání listopad 2021

3. metodické setkání

Tentokrát specifické, jedinečné. Proběhlo individuálně na všech školách, respektive na každé škole zvlášť. Motivem individuálních metodických setkání bylo primárně respektování karanténních opatření, ale v posledku se ukázala jako velmi smysluplná.

7. března 2021 se uskutečnilo 3. metodické setkání na Gymnáziu Lobkovicovo a Sladkovského, 18. března pak na ZŠ Strozziho a Klausova a konečně 19. března na ZŠ Zličín.

Společným jmenovatelem individuálních setkání byla metodická podpora v oblasti využití multikulturního zázemí na všech školách. Tedy podpora v tom, jak mohou tohoto zázemí využívat při pilotování výukových lekcí nebo při realizaci Aktivit OPEN 51, nebo jak je mohou využívat pro společná setkávání, pro mimoškolní aktivity a podobně.

Metodik Bc. Jiří Kruliš se na zmíněných školách sešel individuálně s koordinátory projektu i s pedagogy, kteří se podílejí na realizaci projektu a věnoval všem individuální péči a pozornost nejen ve zmíněné oblasti, ale při řešení nejrůznějších situací, souvisejících s projektem OPEN 51.

Spokojenost byla na všech stranách, zejména (a to přirozeně) na straně pedagogů.

Děkujeme všem zúčastněným a v duchu radosti ze smysluplné práce se těšíme na další práci a spolupráci.

Realizační tým OPEN 51

2. metodické setkání

Nový rok 2021 v projektu OPEN 51 započal 2. metodickým setkáním, které se uskutečnilo ve čtvrtek 7. ledna 2021.

Metodickým setkáním provázeli metodikové KA03 – Bc. Jiří Kruliš, KA02 – Mgr. Yvetta Ellerová a manažerka projektu OPEN 51 – Ing. Bc. Petra Řezáčová.

Obsahem setkání bylo jednak poskytnutí podpory pedagogům při celkové realizaci projektu, ale především metodická podpora v oblasti pilotáže jednotlivých metodik ve výuce.

Druhou částí metodického setkání bylo bližší seznámení s metodikami č. 15, 16. a 17. s názvem Stejnost-Jinakost-Syntéza, spadajících do okruhu „etnický původ“ MKVV. Jedná se o tři metodiky, které společně tvoří jeden celek a jedna navazuje na druhou.

Součástí setkání byla rovněž věcná a konstruktivní diskuse pedagogů s členy realizačního týmu, včetně sdílení zkušeností pedagogů z realizace pilotních aktivit, které byly i navzdory současným epidemiologickým opatřením vesměs pozitivní.

Shrnuto lze říci, že metodické setkání naplnilo plánovaný záměr a vneslo více jasnosti a klidu do realizace celého projektu OPEN 51.

Přejeme tedy v novém roce všem zúčastněným mnoho radosti z této smysluplné práce, především dobré zdraví.

Realizační tým OPEN 51

 

1. metodické setkání

Dne 3. září proběhlo první metodické setkání koordinátorů ze zapojených partnerských škol. Setkání se konalo v multikulturním koutku Základní školy Klausova. Koordinátoři se navzájem seznámili a představili své školy. Koordinátoři ze ZŠ Klausova sdíleli své zkušenost, které získaly v rámci realizace projektu PRIMAS Praha 13. Metodik konzultoval s pedagogy podklady pro realizaci klíčových aktivit projektu a řešil podporu pro zlepšení vztahů k multikultuře, klimatu třídy, zvládání rozdílů mezi žáky. Metodik společně s pedagogy plánoval realizaci aktivit OPEN, které by měly proběhnout v rámci realizace projektu v každé z partnerských škol. Na akci MAP mohli účastníci vyplnit krátký dotazník, který přináší cenné postřehy a poskytuje zpětnou vazbu na pořádané akce realizačnímu týmu. Na základě vyhodnocení dotazníků si účastníci pochvalovali zejména řadu zajímavých informací.

Realizační tým OPEN 51